วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง: 1.การสื่อสารข้อมูลคือการเเลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารจากผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับ                                2.พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
ตัวชี้วัดที่1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                                        3.อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                                       4.ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                                       5.เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                                       6.ประโยนช์ของ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดที่2 อธิบายหลักและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง:1กระบวนการเทคโนโลยีสาระสนเทศเช่น การรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การประมวลผลเพื่อให้ได้สาระสนเทศที่นตำมาใช้ในการตัดสินใจการเผยแพร่สาระสนเทศ
2.กาแก้ปัญหาเทคโนโลยีสาระสนเทศเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นชั้นตอน
โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสาระสนเทศมาช่วย
3.การใช้คอมพิวเตอร์ในการเเก้ปัญหาทำได้โดยการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์ หรือการเขียนโปรแกรม
4.วิธีการแก้ปัญหามีขั้นตอน  ดังนี้
- วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
-การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน
-การดำเนินการแก้ปัญหา
-การตรวจสอบปรับปรุง
ตัวชี้วัที่ 3 ค้นหาข้อมูล และติดต่อสือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 1:ความหมายและพัฒนาการทางอินเทอร์เน็ต
                                        2:การใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น
                                         - อีเมล
                                         -blog
                                         -การโอนแฟ้มข้อมูล
                                         -การสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล(search  engine)
                                        -การสนทนาบนเครือข่าย
                                        3.คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
                                        -ผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตกับสังคม
                                        -มารยาท  ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต
 ตัวชี้วัดที่ ใช้ซอฟแวร์ในการทำงาน